Ochrana osobných údajov CACK ŠARIŠ

CACK ŠARIŠ - travel agency, IČO: 37469096,  so sídlom Námestie slobody č.56, 083 01 Sabinov je autorizovaným predajcom zájazdov rôznych iných cestovných kancelárií. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov) a tak vystupuje v pozícii  sprostredkovateľa.

Obstaranie zájazdu

Pre potreby rezervácie zájazdu, vyhotovenia zmluvy o obstaraní zájazdu a ostatných potrebných dokladov súvisiacich s obstaraním zájazdu CACK ŠARIŠ získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje:  titul, meno a priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto),dátum narodenia, telefón, e-mail, vlastnoručný podpis...

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (napr. klienta, spolucestujúceho alebo potenciálneho záujemcu). Pre účely zákona o ochrane osobných údajov je dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Osobné údaje sú následne poskytnuté príslušnému organizátorovi zájazdu – cestovnej kancelárii, z dôvodu plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu ako aj vystavenia ostatných dokladov v zmysle všeobecných obchodných podmienok príslušnej cestovnej kancelárie.

V prípade, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín. (Napríklad vtedy, ak je predmetom plnenia zmluvy zájazd v tretej krajine. Treťou krajinou je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tretie krajiny nie vždy zaručujú primeranú úroveň ochrany spracúvaných osobných údajov).

Cestovné poistenie

CACK ŠARIŠ v prípade, ak klient o to požiada môže zabezpečiť sprostredkovanie cestovného poistenia. Z tohto dôvodu spolupracuje s poisťovňami, ktoré sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi informačných systémov.  Pre potreby identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania poistných zmlúv ako aj pre ostatné účely v zmysle zákona 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak spoločnosť CACK ŠARIŠ získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti... Dotknutými osobami sú najmä poistník, poistený a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané za účelom uzavretia zmluvného vzťahu.

Účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb ako aj a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon (zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), z tohto dôvodu je tak spracúvanie uvedených osobných údajov dotknutých osôb pre potreby uzatvorenia a plnenia zmluvy nevyhnutné (§10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov).

Cestovné lístky

CACK ŠARIŠ v prípade, ak klient o to požiada môže zabezpečiť sprostredkovanie predaja cestovných lístkov. Z tohto dôvodu spolupracuje s dopravcami, ktorí sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi informačných systémov (opäť navrhujem podlinkovať na stránku dopravcov). Pre potreby sprostredkovania predaja cestovných lístkov získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje dotknutých osôb: titul, meno, priezvisko.

Podľa §10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov  je spracúvanie uvedených osobných údajov  nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (napr. klienta alebo spolucestujúceho).  CACK ŠARIŠ následne poskytuje osobné údaje len príslušnému dopravcovi.

Letenky

CACK ŠARIŠ v prípade, ak klient o to požiada resp. môže si sám online zabezpečiť rezerváciu leteniek a to využitím rezervačného systému HVIEZDA.SK spoločnosti STUDENT AGENCY, ktorý je implementovaný priamo na webových stránkach CACK ŠARIŠ. Z tohto dôvodu sú spracúvané tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska s PSČ spravidla prvého cestujúceho na rezervácii, štát, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, ak letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky aj ďalšie údaje (ako napr. číslo pasu, občianskeho preukazu a pod.) bude dotknutá osoba o tom informovaná telefonicky alebo e-mailom.

V závislosti od leteckej spoločnosti, u ktorej sa dotknutá osoba rozhodne obstarať letenku môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín.

Podľa §10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov  je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

Spotrebiteľský úver

CACK ŠARIŠ v prípade, ak klient o to požiada môže zabezpečiť sprostredkovania poskytnutia spotrebiteľského úveru spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36234176. Pre potreby posúdenia bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby spoločnosť CACK ŠARIŠ získava tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa.

Podľa §10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov  je spracúvanie uvedených osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

O podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. ako prevádzkovateľa informačného systému sa môžete oboznámiť tu.

Newsletter a používateľský účet

CACK ŠARIŠ ponúka návštevníkom svojich stránok možnosť prijímania newslettra alebo vytvorenia si vlastného používateľského účtu, na základe ktorého a podľa zvolených kritérií si môže nechať zasielať ponuky zájazdov vo forme krátkych e-mailových správ. Registrácia prijímateľa e-mailových správ je vždy dobrovoľná a jej vykonaním dáva prijímateľ súhlas CACK ŠARIŠ (ako prevádzkovateľovi informačného systému) so spracúvaním jeho osobných údajov. Týmito sú: e-mailová adresa, meno a priezvisko (ako povinné údaje), pohlavie, ulica, mesto, PSČ, štát, a telefonický kontakt (ako nepovinné údaje). Poskytnutý súhlas so spracúvaním je platný až do jeho odvolania.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a to napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý je súčasťou každej krátkej e-mailovej správy doručenej prijímateľovi alebo prostredníctvom webových stránok prevádzkovateľa v časti „odhlásenie noviniek“.

K spracúvaniu osobných údajov CACK ŠARIŠ využíva odkúpený systém SAURON od spoločnosti Vadium s.r.o.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje §28 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže žiadosť podať osobne v priestoroch spoločnosti CACK ŠARIŠ alebo písomne na adrese CACK ŠARIŠ, Námestie slobody č.56, 083 01 Sabinov.